تعرفه‌ها


در صــورت درخـواسـت سایـت فـروشـگاهـی، به پلــن‌هـای فــوق مبلــغ ۹۹۰.۰۰۰ تومــان اضافــه می‌گـردد.